عنوان کامل کتاب

Digital Logic Design Using Verilog: Coding and RTL Synthesis

نویسندگان

Vaibbhav Taraate

سال انتشار

۲۰۱۶

دریافت کتاب

حجم فایل: ۵۰ مگابایت

پسورد فایل (دقت شود که زبان کیبرد فارسی باشد): پازج