نسخه ۱.۱ راهنمای کاربری برد FPGA پازج یک آماده و منتشر گردید. در این نسخه اصلاحاتی در بخش ضمیمه ها صورت گرفته است.

دانلود نسخه ۱.۱ راهنمای کاربری